மரண அறிவித்தல்: பூதத்தம்பி சிவதரன்(சிவா)பூதத்தம்பி சிவதரன்(சிவா) 24-06.2017 அகால மரணம் அடைந்துவிட்டார் என்பதை ஆழ்ந்த அணுதாபத்துடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

Posted on 01 Jul 2017 by Admin
Content Management Powered by CuteNews